Doradztwo

Konsultacje strategii

Konsultacje strategii

Wielu właścicieli małych i średnich firm zastanawia się jak rozwijać swoją działalność, o jakie produkty czy usługi poszerzyć ofertę czy do jakiej grupy docelowej i jakimi kanałami tą ofertę kierować, a także jak radzić sobie wyzwaniami rynku pracy. A może czas na wejście na rynki zagraniczne czy sprzedaż firmy? Przedsiębiorcy często muszą się zmagać z tego rodzaju strategicznymi pytaniami samodzielnie.

Na podstawie naszego doświadczenia oraz bardzo aktualnej i unikalnej wiedzy, oferujemy wsparcie w tym zakresie. Pomagamy nie tylko w formułowaniu, zmianie i egzekwowaniu strategii przedsiębiorstwa, ale także pomagamy właścicielom spojrzeć na ich firmę z innej perspektywy. Wykorzystując ramy i koncepty używane przez największe firmy doradcze, przedstawimy obiektywną sytuację strategiczną firmy i zaproponujemy kroki, które należy podjąć.

Audyt strategii marketingowej i sprzedaży

Audyt strategii marketingowej i sprzedaży

Przeprowadzany wg metodologii Prof. Roba Weisera z London Bussines School, pozwala ustalić aktualną, postrzeganą przez wybrane segmenty klientów wartość oferty firmy oraz jej pozycję na tle konkurencji. Na podstawie audytu zaproponujemy takie zmiany w modelu biznesowym, które pomogą firmie zbudować trwałą przewagę konkurencyjną.

Audyt ułatwia znalezienie odpowiedzi na takie pytania jak :

 • dlaczego spada sprzedaż ?
 • jak reklamować i sprzedawać produkty firmy?
 • jakie są zagrożenia ze strony konkurencji, na które należy zwrócić szczególną uwagę w średniej i długiej perspektywie czasowej?
 • czy firma tkwi w pułapce krótkowzroczności marketingowej, która może być olbrzymim zagrożeniem dla rozwoju a nawet istnienia przedsiębiorstwa?

Pozwala także na sformułowanie jasnych i skutecznych zaleceń dotyczących zmian w strategii firmy, obszarze rekrutacji pracowników, funkcjonowaniu działów marketingu, sprzedaży oraz działów R&D i zakupów np. takich jak:

 • strategia cenowa;
 • programy motywacyjne dla pracowników i klientów;
 • komunikacja marketingowa;
 • rozwój nowych produktów (NPD)
 • potrzeby szkoleniowe.
Poszukiwanie inwestorów / wycena firmy

Poszukiwanie inwestorów / wycena firmy

Korzystając z rozbudowanej sieci kontaktów biznesowych na całym świecie, oferujemy usługę poszukiwania inwestorów. Mamy bezpośredni dostęp do tysięcy właścicieli firm i osób decyzyjny w funduszach PE, w tym VC.

W ramach przygotowania transakcji sprzedaży całej firmy czy też udziałów w firmie, dokonamy wstępnej wyceny firmy.

Służymy doradztwem na każdym etapie przeprowadzanej transakcji.

Lean management

Lean management

Wdrożenie rozwiązań Lean management w Państwa firmie pozwoli na zwiększenie jej konkurencyjności, przedsiębiorstwo stanie się bardziej elastyczne pod każdym względem, dzięki czemu będzie mu łatwiej dostosować się do zmian dotyczących popytu i preferencji klientów, co z kolei wpłynie na zwiększenie zysków ze sprzedaży.
Filozofia lean to poznanie oczekiwań klienta i zaspokojenie tego oczekiwania w możliwie najkrótszym czasie, w wymaganej jakości i w konkurencyjnej cenie. Lean management to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która zakłada dostosowanie go do warunków gospodarowania panujących na rynku na drodze przekształceń organizacyjnych i funkcjonalnych. Jest powolnym i ciągłym procesem racjonalizacji całej organizacji oraz jej stosunków z otoczeniem poprzez wprowadzenie licznych zmian w zakresie działalności, w strukturze majątku oraz sposobach zarządzania, ale także w dziedzinie przygotowania zawodowego oraz kształtowania postaw pracowników; wysmuklanie, wyszczuplanie, odchudzanie przedsiębiorstwa.i

Istotnym elementem Lean management jest koncepcja ciągłego doskonalenia w ramach tzw. Cyklu Deminga (PDCA)

Lean management

Spośród wielu narzędzi Lean management zaproponujemy te, które będą optymalne dla Państwa firm. Poniżej krótka prezentacja kilku z nich.
Rozwiązywanie problemów za pomocą analizy przyczyn źródłowych (tzw. problem solving) polega na znalezieniu przyczyny problemu i jej wyeliminowaniu. Wspólnie z Państwem przeprowadzimy proces skutecznego rozwiązywania problemów związanych z działalnością Państwa przedsiębiorstwa. W zależności od skonkretyzowanego problemu zaproponujemy szereg skutecznych narzędzi, takich jak np. wykres Pareto, diagram Ishikawy, 5 Why i wiele innych.
Każde przedsiębiorstwo jest inne, każde boryka się ze specyficznymi tylko dla siebie problemami. Dlatego proponujemy Państwu pomoc w rozwiązywaniu tychże problemów zachowując fundamentalne zasady współpracy:

 • przechodzimy od ogólnego spojrzenia aż po szczegółową analizę problemu,
 • bierzemy pod uwagę jedynie fakty, a nie opinie,
 • pracujemy w kierunku poszukiwania przyczyny problemu a nie szukamy winnego,
 • tworzymy nowy standard pracy, który skutecznie wyeliminuje problem.

Lean management obejmuje swym zakresem również reorganizację stanowiska pracy – metoda 5S.
Zastosowanie systemu 5S (selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina) pozwoli na ograniczanie marnotrawstwa, pozwoli również osiągnąć szereg korzyści dla firmy (np. poprawa efektywności, podniesienie jakości produktów) i dla pracownika (wpływ na kształtowanie własnego stanowiska pracy, poprawa ergonomii stanowiska pracy, poprawa bezpieczeństwa itp.).
W kilku zdaniach nie sposób przedstawić całości tematyki Lean management. Dobór odpowiednich narzędzi i zaprojektowanie skutecznego procesu ciągłego doskonalenia muszą zostać poprzedzone poznaniem Państwa firm oraz identyfikacją Państwa potrzeb.

i – https://mfiles.pl/pl/index.php/Lean_management

Zarządzanie zmianą

Zarządzanie zmianą

W dzisiejszym dynamicznym otoczeniu Państwa firmy pytanie czy dojdzie do zmiany nie ma większego sensu. Do zmiany dojdzie na pewno. Pytanie jak sobie z nią poradzimy.
Zarządzanie zmianą to zespół działań i technik, które pomogą wszystkim stronom potencjalnej zmiany przejść ze stanu obecnego (wymagającego zmiany) do stanu przyszłego (pożądanego).
Odpowiednie przygotowanie zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie zmiany znacząco zwiększy szanse na skuteczne jej wprowadzenie. Pracownicy, którzy będą uczestniczyć w procesie zmian muszą być jej podmiotami a nie przedmiotami. Najlepszą formą przekonania pracowników do nowego systemu i związanych z nim zmian jest włączenie ich do procesu jego wdrażania. Obowiązkiem menagera odpowiedzialnego za wdrożenie zmiany jest przeprowadzenie podwładnych przez każdą fazę cyklu postawy pracownika zmiany. Od obojętności lub wręcz czynnego oporu pracownik powinien dojść do postawy akceptacji tych zmian i integracji tj. włączeniu nowych zachowań do czynności wykonywanych przez pracownika.
Niezwykle istotną rolę w procesie wdrażania zmian pełni komunikacja, której podstawowymi celami w sytuacji zmian są:

 • dostarczenie wyczerpującej wiedzy na temat proponowanych zmian,
 • przekonanie do zmian, czyli wywołanie oczekiwanych postaw emocjonalnych (akceptacja zmian),
 • zmotywowanie do działań w ramach zaakceptowanych zmian.

Skuteczne wprowadzenie zmiany to skuteczny proces komunikowania się. Proces wprowadzenia zmian to proces dokładnie zaplanowany, przygotowany i konsekwentnie realizowany. W bogatej literaturze przedmiotu najbliższy naszej filozofii wdrażania zmian jest model zmiany J. Kotlera, który wskazuje na kolejne kroki:

 1. Wytworzenie poczucia pilności zmiany
 2. Stworzenie silnej koalicji
 3. Stworzenie wizji
 4. Komunikowanie wizji
 5. Delegowanie działań
 6. Planowanie i kreowanie szybkich sukcesów
 7. Udoskonalenia i realizacja kolejnych zmian
 8. Utrwalanie nowych rozwiązań.

Na podstawie naszej wiedzy i wieloletnich doświadczeń jesteśmy w stanie zaoferować Państwu fachową pomoc w procesie zarządzania zmianą w Państwa firmie.

Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna

Przedstawiciele biznesu coraz częściej zdają sobie sprawę, że rozumienie ludzkich zachowań jest również ważne dla odniesienia sukcesu na rynku jak umiejętność czytania wyciągów z kont.
Kultura organizacyjna to zespół swoistych cech odróżniających firmę od innych, przejawia się w języku i w symbolach, w stylach przywództwa, wyznawanych wartościach, procedurach i definicjach sukcesu. To siła, której wpływ zarówno na funkcjonowanie organizacji jak i na ludzi, trudno przecenić.
Statystyki podają, że ¾ programów restrukturyzacji, planowania strategicznego, zarządzania jakością i redukcji zatrudnienia kończy się fiaskiem albo stwarza niebagatelne problemy bez uwzględnienia w nich kultury organizacyjnej.
Kultura organizacji to czynnik eliminujący niepewność i zapewniający wszystkim osobom w firmie jeden sposób interpretacji oraz jasne oczekiwania, gwarantuje grupową tożsamość, ciągłość pokoleniową, więzi oraz tworzenie wizji przyszłości. Kultura organizacyjna wpływa nie tylko na funkcjonowanie firm, ale na poszczególnych ludzi – ich morale, wydajność, zaangażowanie, zdrowie (unika się wypalenia zawodowego).
Kwestionariusz OCAI (model wartości konkurujących) to obecnie najpopularniejsze narzędzie stosowane do oceny kultury organizacji, ponieważ pozwala zidentyfikować istotne zależności między kulturą tak zbadaną a szeregiem wskaźników efektywności przedsiębiorstw.
Kultura organizacyjna ma wpływ m.in. na takie aspekty działalności jak: jakość i kompleksowe zarządzanie jakością, praca zespołowa, przywództwo, strategia konkurowania, osiągnięcia sportowe, skuteczność procesów zarządzania, innowacje, porozumiewanie się. Za pomocą kwestionariusz OCAI nie tylko określimy obecny typ kultury Twojej organizacji, ale także sprecyzujemy, który typ należy wdrożyć, aby skutecznie wykorzystać szanse i pokonywać wyzwania. Opracujemy zalecenia i koncepcję wprowadzenia zmian, a także pomożemy w ich wdrożeniu.